«Su reino será el mundo pero su trono, España»

– Voleu que diga als mortals
ab quin amor Déu los ama?
¿Voleu que’ls mostre aqueix Cor
com son niu á la nihulada?
-De mostrarlos aqueix Cor,
oh, Joan, no és hora encara;
Verbum caro factum est,
digas als homens, per ara:
bé poden passar mil anys
meditant eixa paraula.
Aprés de mil anys de nit,
del meu Cor sortirà l’alba;
aprés de l’albada’l Sol,
lo Sol de la Gloria santa.
Batrá’l Cor de tot un Déu
al pit de la raça humana;
son realme será’l mon,
peró son trono l’Espanya.

Queréis que diga a los hombres
con que Amor su Dios los ama
¿Que muestre ese Corazón
como el nido a la nidada?
De mostrar mi Corazón
aún la hora no es llegada;
Verbum caro factum est,
diles, con eso ahora basta;
pues pueden pasar mil años
meditando esas palabras.
Y tras mil años de noche
mi Corazón será el alba
y tras esa aurora, el Sol,
el Sol de la Gloria santa.
Pues el Corazón de un Dios
latirá en la raza humana;
sí, su reino será el mundo,
pero su trono es España.

«Lo somni de Sant Joan», de Jacinto Verdaguer